พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คืออะไร ทำไมต้องต่อทุกปี คุ้มครองอะไรบ้าง ?

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์

พรบ. มอเตอร์ไซค์ หรือ พรบ. รถจักรยานยนต์ เป็นกฎหมายที่กำหนดการใช้งานรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยพรบ.มอเตอร์ไซค์รวมถึงกฎหมายที่กำหนดการจดทะเบียนรถ, การตรวจสภาพรถ, การเงินสำหรับความเสียหายจากการชนหรืออุบัติเหตุ และการรับประกันภัยรถจักรยานยนต์

เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รู้สึกมั่นใจว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเขามีความปลอดภัยและไม่ละเมิดกฎหมาย และสามารถรับประกันความเสียหายได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์

สารบัญ

 

พ.ร.บ.

ความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับจาก พ.ร.บ.

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่ต้องรอผลพิสูจน์ว่าฝ่ายใดชนหรือฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือผิด

 • กรณีบาดเจ็บ จ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาล จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท และค่าปลงศพอีกจำนวน 35,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

2. ค่าสินไหมทดแทน คือเงินชดเชยที่ฝ่ายถูกจะได้รับ หลังการพิสูจน์ผิดถูกแล้ว โดยได้รับความคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามค่ารักษาจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
  • สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเสียแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือเสียขา หรือตาบอด อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งรวมกันตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป ชดเชย 300,000 บาท
  • สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือเสียแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือเสียขา หรือสายตา (ตาบอดแบบไม่สามารถมองเห็นได้เลย) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด หรือสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์ หรือจิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด ชดเชย 250,000 บาท
  • สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียว หรือหลายนิ้ว ชดเชย 200,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีเป็นผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน แต่ไม่เกิน 20 วัน

 

หลักฐานที่ต้องเตรียม เบิกประกัน พ.ร.บ.

1. ใบขับขี่ หรือสิทธิ์เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
2. ใบรับรองการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
3. กรณีเกิดอุบัติเหตุ คุณควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่น ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล รายละเอียดการชนกับยานพาหนะอื่น ๆ และสภาพแวดล้อมของที่เกิดเหตุ เป็นต้น
4. กรณีเสียหายจากการโจรกรรม คุณควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม เช่น ใบเสร็จค่าเสียหาย รายละเอียดการแจ้งความต่อหน่วยงานตำรวจ และสภาพของที่เกิดเหตุ เป็นต้น
5. คุณควรจดบันทึกการเกิดเหตุลงไว้ เพื่อให้มีหลักฐานในการอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน
6. หากมีพยาน คุณควรเก็บข้อมูลติดต่อของพยานไว้ เพื่อให้มีพยานในการยืนยันสถานการณ์เหตุการณ์
7. สุดท้าย คุณควรเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บสำเนาไว้เพื่อเป็นการสำรองในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ในภายหลัง

 

สรุป

พรบ. มอเตอร์ไซค์เป็นกฎหมายที่มีไว้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งได้รวมถึงการบังคับใช้หมวดหมู่ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การจัดการเกี่ยวกับประกันภัยรถจักรยานยนต์ และการคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง